Kursplan för Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs ska ge:

Grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv.

Utifrån Svenska Kyrkans grundläggande uppgifter, som finns formulerade i kyrkoordningen (dvs. fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission) ge kännedom om Svenska Kyrkan och utmana till reflektion över den egna uppgiften och till visioner i Svenska Kyrkan.

Utifrån kyrkoordningen fundera kring vad en församling är.

Lära känna Svenska Kyrkans grunddokument, dvs. Bibeln, psalmboken, handboken, bekännelseskrifterna och trosbekännelserna.

Lära känna Svenska Kyrkan genom nedslag i historien, studera händelser och personer som har betydelse för kyrkan idag och få en inblick i kulturen – kommunikation, uttryck och upplevelse.

Lära känna Svenska Kyrkans organisation i allmänhet och Linköpings stift i synnerhet.

Tillfälle till trosmässig reflexion, och vara personligt utvecklande för deltagarna. I Vadstena sker detta genom att:

Delta i andakter och gudstjänster i hemförsamlingen

Delta i Vadstena församlings gudstjänstliv vid närträffarna

Be Pilgrimens tidegärd, delta i bibelsamtalen på Pilgrimscentrum

Regelbundet mötas på folkhögskolan, dela måltider och gemenskap med varandra och därigenom bredda deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

Utbyta erfarenheter i tät kommunikation

Samtala och reflektera kring svåra frågor. Dokumentera dialogerna och tankeframväxten, och studera den egna kunskapsprocessen.